26/01/2023 - 11:14 am

𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨𝟏: 𝐋𝐚𝐬 𝐓𝐈𝐂 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚                                                                                            𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟐: 𝐍𝐚𝐯𝐞𝐠𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭                                                                                        𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟑: 𝐄𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨́𝐧𝐢𝐜𝐨                                                                                          𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟒: 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚́𝐧𝐞𝐚                                                                                  𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟓: 𝐑𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬                                                                                                        𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟔: 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐛𝐞                                                                                            𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟕: 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭                                                                      𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟖: 𝐄𝐥 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬                                                    𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟗: 𝐆𝐫𝐚́𝐟𝐢𝐜𝐨𝐬, 𝐬𝐨𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐧                                                                                  𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝟏𝟎: 𝐁𝐥𝐨𝐠𝐬 𝐨 𝐛𝐢𝐭𝐚́𝐜𝐨𝐫𝐚𝐬                                                                                                  𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐮𝐧 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨.